Polityka prywatności

- Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJE OGÓLNE

Firma Diamedi Opieka LTD Spółka Komandytowa szanuje prywatność Użytkowników korzystających ze strony internetowej i przywiązuje należytą wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających niniejszą stronę internetową.

 

W celu uzyskania informacji na temat ochrony danych Użytkowników, prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi naszej polityki prywatności.

 

Celem Administratora jest zapewnienie pełnego bezpieczeństwa, poufności i ochrony danych osobowych Użytkowników strony, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (dalej: „RODO”).

 

Użytkownicy niniejszej strony internetowej podają swoje dane osobowe dobrowolnie, jednakże w polach oznaczonych gwiazdką lub komunikatem "To pole jest wymagane”, ich niepodanie może uniemożliwić realizację wniosku lub zwrotny kontakt.

 

Dane osobowe to wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administrator i danych osobowych jest:

Diamedi Opieka LTD Spółka Komandytowa

00 – 685 Warszawa ul. Poznańska 21/48

Kontakt z administratorem jest możliwy poprzez następujące kanały informacji:

 1. listownie: Diamedi Opieka LTD Spółka Komandytowa
  ul. Rudzka 8
  44-200 Rybnik
 2. mailowo: kontakt
 3. telefonicznie: 539 980 508

PODSTAWY PRAWNE I CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania.

 

Administrator dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

 

Przetwarzając dane, każdy Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu osobom, których dane dotyczą.

 

Gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty), Administrator poinformuje o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami.

 1. Rekrutacja
  W ramach procesów rekrutacyjnych Administrator oczekuje przekazywania danych osobowych jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa pracy.
  W razie, gdy przesłane aplikacje będą zawierać dodatkowe dane, nie będą one wykorzystywane ani uwzględniane w procesie rekrutacyjnym, chyba że kandydat wyraził zgodę na ich przetwarzanie.
  Dane osobowe są przetwarzane:
  a). w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na danym Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z przepisami Kodeksu pracy);
  b). w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 2. Wykonanie lub zawarcie umowy
  Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora może mieć miejsce w związku z realizacją umowy, która łączy Użytkownika z Administratorem lub w celu zawarcia takiej umowy.
  Dane podane w tym procesie są wykorzystywane wyłączne zgodnie z żądaniem Użytkownika i w celu prawidłowego zrealizowania umowy;
 3. W celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych
  Administrator upoważniony jest do przetwarzania danych osobowych, gdy taki obowiązek nakłada na niego powszechnie obowiązujący przepis prawa, np. ustawa o rachunkowości itd.;
 4. 4) Zgoda użytkownika
  Wyrażenie przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie danych jest zawsze dobrowolne, ale może być konieczne żeby Administrator mógł zrealizować żądanie Użytkownika złożone za pośrednictwem strony internetowej.

ODBIORCY DANYCH

W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, podmiotom świadczącym usługi prawne lub księgowe, kurierom, agencjom marketingowym czy rekrutacyjnym.

 

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji.

 

Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego(EOG).

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania danych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania.

 

Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania.

 

W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu danego Administratora dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania.

 

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

 1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie dany Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobie zgłaszającej żądanie, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;
 2. prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie dany Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
 3. prawo do sprostowania – dany Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
 4. prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania dany Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
 6. prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – dany Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również tego innego podmiotu;
 7. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
 8. prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora;
 9. prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody;
 10. prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z danym Administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom przez niego upoważnionymi wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

 

Ponadto Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.

 

Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie tego Administratora.

facebook